امروز پنجشنبه 06 آذر 1399
pay.cloob24.com
0
» بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده
» بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
» بررسی استقلال زنان در رفتار باروری و عوامل موثر بر آن
» بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر میزان زاد و ولد و باروری
» بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
» بررسی عوامل مؤثر بر کاهش باروری
» بررسی عوامل اجتماعی موثر بر استفاده از اینترنت در دانشجویان
» بررسی استقلال زنان در رفتار باروری وعوامل موثر برآن
» بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان
» بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان
» عوامل موثر بر شکل گیری هویت خانوادگی دانشجویان
» بررسی تأثیر جامعه شناختی شکاف نسلی بر سبک زندگی
» تعیین تأثیر طلاق والدین بر بزهکاری کودکان
» بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان رضایتمندی مددجویان از اداره بهزیستی در حوزه خدمات توانبخشی